ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ

ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА, ОПРИЛЮДНЕНА ДО 31.12.2023 РОКУ
2021
2020
2019
2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Публічна безвідклична вимога

ПОВІДОМЛЕННЯ про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації.Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

Інформація для акціонерів

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства призначених на 11.09.2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ

Зміна складу посадових осіб емітента 04.05.2018 р

Зміна складу посадових осіб емітента 11.04.2018 р

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 11.04.2018 р

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу 11.04.2018

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИ-АВТО», що відбулися 11.04.2018

Інформація для акціонерів

Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 11.04.2018 року

Інформація для акціонерів (згідно ч. 4 ст 35 ЗУ "Про акціонерні товариства") щодо проведення річних загальних зборів

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Зміна складу посадових осіб емітента. 09.02.2018 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Зміна складу посадових осіб емітента. 12.02.2018 р

2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента. 05.12.2017р

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента 30.11.2017р

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента. 24.11.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 07.11.2017 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації.Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 31.10.2017 Р

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 13.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента. 12.04.2017 року

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "СУМИ-АВТО", що відбулися 11.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента. 11.04.2017 року

Особлива інформація емітента. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 11.04.2017 року

Повідомлення про скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства на 11.04.2017 року

2016

Протокол про підсумки голосування 20.12.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміна типу Товариства

Зміни до Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 20.12.2016 року

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 11/10/2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Зміна складу посадових осіб емітента) 04.05.2016

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 12/04/2016

Статут ПАТ "Суми-Авто" від 12.04.2016

Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Суми-Авто" проведених 12.04.2016

Положення про Наглядову Раду ПАТ "Суми-Авто" 12.04.2016

Принципи корпоративного управління та Положення про Загальні Збори Товариства Товариством не затверджувались

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Аудиторський Висновок за 2015 рік

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів на 12/04/2016

Звіт Ревізійної Комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ "Суми-Авто" за 2015

Афілійовані особи Товариства

Баланс (Звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2015 рік

2015
2014
2013
2012
2011
2010
ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ